توجه: مهلت تعیین استاد راهنما و تصویب پیشنهاده


  • كليه دانشجويان کارشناسی ارشد موظفند استاد راهنماي خود را حداكثر تا شروع نيمسال دوم تحصيلي تعيين نمايند. انتخاب واحد ترم دوم و ترم های بعدی تنها با تاييد استاد راهنما امكان پذير خواهد بود.
  • دانشجويان كارشناسي ارشد بايد پيشنهاده خود را حداكثر تا پايان نيمسال سوم به تصويب برسانند. در موارد خاص با مجوز كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه اين زمان تا پايان نيمسال چهارم قابل تمديد است.
  • از ابتداي مهرماه سال 1402، دانشجويان كارشناسي ارشد باید قبل از سمينار در 2 سخنراني علمي شرکت کنند و حتما حضور خود را به مسؤل مربوطه اعلام کنند.

 

استاد راهنما، پیشنهاده و پایان نامه


 

دستورالعمل های انتخاب واحد کارشناسی ارشد تبدیل انرژی


 

دستورالعمل های انتخاب واحد کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا


 

دستورالعمل های انتخاب واحد کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک


شیوه نامه ها، آیین نامه ها و مقررات