سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر جامی‏الاحمدی
کارشناس آزمایشگاه: آقای ظفر واحدیان
تلفن تماس: 8806128-0511

در این آزمایشگاه که در فضای بیرونی دانشکدۀ مهندسی واقع شده، آزمایش‏های مربوط به دروس مقاومت مصالح 1 و2 انجام می‏شود. در حال حاضر این آزمایشگاه به دانشجویان گروه‏های مهندسی مکانیک و مهندسی عمران خدمات ارائه می‏نماید. لیست آزمایش‏های قابل انجام در این آزمایشگاه عبارتند از:

 • پیچش الاستیک و پلاستیک
 • تیرهای معین و نامعین
 • كرنش‏سنجی
 • ضربه
 • تنش و کرنش
 • مرکز برش
 • مخازن جدار نازک
 • فتو الاستیک
 • تیرهای خمیده
 • خرپا
 • کمانش ستونها