مدیر گروه:              

hmoeenfard

             
دکتر حمید معین فرد              
               
معاون آموزشی گروه:   معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی گروه:
         

Sepahi

 

fathi

         
دکتر جواد سپاهی یونسی   دکتر علیرضا فتحی          
               

مسئول پروژه‌هاي کارشناسي:

 

مسئول کارآموزي دانشجويان کارشناسي:

  مسئول آزمایشگاه‌های گروه:    مسئول سايت‌هاي کامپیوتري گروه:
 
ghandehariun  

 akbarzadeh

   mbayani   kardan  
دکتر امیر محمد قندهاریون   دکتر علیرضا اکبرزاده توتونچی    دکتر محمدباقر آیانی   دکتر ایمان کاردان  
               
مسئول نقشه‌کشی و کارگاه‌های گروه: مسئول استعدادهای درخشان گروه: نماينده‌ي گروه در کتابخانه دانشگاه: مسئول فارغ‌التحصيلي دانشجويان کارشناسي گروه:  
 elhami    MH Farshidianfar    picture    esmaeili  
 دکتر صادق الهامی   دکتر محمدحسین فرشیدیان فر    دکتر احسان روحی    دکتر علی اسماعیلی  
               
کمیته تحصیلات تکمیلی گروه:        esfahani    mpfard    javareshkian  
   دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی    دکتر محمد پسندیده فرد    دکتر محمدحسن جوارشکیان  
             
   jrezaeep    fathi    kadkhoda  
   دکتر جلیل رضایی پژند    دکتر علیرضا فتحی   دکتر مهران کدخدایان  
             
   hmoeenfard    niazmand    yousefsani  
   دکتر حمید معین فرد    دکتر حمید نیازمند    دکتر سید عبدالمجید یوسف ثانی  
               
کمیته برنامه‌ريزي درسي گروه:    hmoeenfard   Sepahi     farzanehgord  
  دکتر حمید معین فرد   دکتر جواد سپاهی یونسی   دکتر محمود فرزانه گرد  
             
   ghandehariun    javareshkian    kardan  
  دکتر امیرمحمد قندهاریون   دکتر محمدحسن جوارشکیان   دکتر ایمان کاردان  
             
   mbayani    elhami    
 
   دکتر محمدباقر آیانی   دکتر صادق الهامی      
               
دبيران تحصيلات تکميلي:        تبدیل انرژی:    طراحی کاربردی:    ساخت و تولید:  
   farzanehgord   kardan     ghandehariun  
    دکتر محمود فرزانه گرد    دکتر ایمان کاردان    دکتر امیرمحمد قندهاریون  
             
   هوا فضا:    مکاترونیک:      
   javareshkian    kardan      
  دکتر محمدحسن جوارشکیان    دکتر ایمان کاردان