عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
طراحی مبدلهای حرارتیمحسن کهرمانتشارات آستان قدس۱۳۶۸
آزمون موادمحسن کهرمموسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۱۳۷۱
محاسبات عددی -کامپیوتری انتقال حرارت وحرکت سیالاتمحمد مقیمان۱۳۷۲
خود آموز فلسفهبهروز حسنینشر نو با همکاری نشر آسیم۱۳۷۳
خود آموز فلسفهبهروز حسنینشر نو با همکاری نشر آسیم۱۳۷۳
Structural optimization chapter in Advanced Computational Methods in Structural Mechanics (Eds. M. Pبهروز حسنیCIMNE۱۳۷۵
Homogenization and Structural Topology Optimization, Theory, Practice and Softwareبهروز حسنیSpringer۱۳۷۷
مقدمه ای بر طراحی بهین ج2محمد حسین ابوالبشری0۱۳۷۷
اکستروژن ضربه ای ( فورجینگ دقیق)محمود شریعتیانتشارات موسسه تحقیقاتی و دفاعی صنایع دفاعی۱۳۷۸
مقدمه ای برطراحی بهین ج1محمد حسین ابوالبشری0۱۳۷۸
راهنمای ایستایی (نکته ها و شیوه حل مسائل)محمد حسین ابوالبشریدانشگاه امام رضا۱۳۸۰
شناسایی و انتخاب مواد برای فنرمحمود شریعتینشر بخشایش۱۳۸۰
ترمودینامیک از دیدگاه مهندسیمحمدرضا مه پیکرنشر تیهو۱۳۸۰
سیستمهای انتقال آ بمحسن کهرمانتشارات دانشگاه فردوسی مشهد۱۳۸۱
احتراقمحمد مقیمان۱۳۸۱
راهنما و کاربرد MATLAB 6.5 & SIMULINKانوشیروان فرشیدیان فرانتشارات ناقوس۱۳۸۱
مقایسه سیستمهای تضمین کیفیتمحمدرضا مه پیکرنشر تیهو۱۳۸۱
رنگ پودریمحمود شریعتیدانشگاه صنعتی شاهرود۱۳۸۱
انتقال حرارت (از دیدگاه مهندسی)سیدمحمدرضا مدرس رضویسخن گستر۱۳۸۱
مبانی بهینه سازی سازه هامحمد حسین ابوالبشری۱۳۸۲
مهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزیمحمد مقیمان۱۳۸۲
طراحی و ساخت قالب ها به کمک کامپیوترمحمود شریعتیدانشگاه صنعتی شاهرود۱۳۸۲
تعالی سازمانی و جوایز کیفیتمحمدرضا مه پیکرسنبله۱۳۸۲
ریاضیات به کمک Mapleمحمود شریعتیپازینه۱۳۸۳
راهنمای دینامیک (نکته ها و شیوه حل مسائل)محمد حسین ابوالبشریدانشگاه امام رضا۱۳۸۳
تهویه مطبوع مدرنانوشیروان فرشیدیان فرانتشارات استاد۱۳۸۳
تحلیل تنش در خزشمحمد حسین ابوالبشریدانشگاه علم و صنعت ایران۱۳۸۳
آدیت محصول به روش SQFEمحمدرضا مه پیکرسینا۱۳۸۴
خطاناپذیرسازی در فرایندهای ساختمحمدرضا مه پیکرانتشارات چهارم۱۳۸۵
Occasional Paper on: Shape Modification of the Insulated Rail Joint Barمحمد حسین ابوالبشریCentral Queensland University Publishing Unit۱۳۸۶
اثربخشی کلی تجهیزاتمحمدرضا مه پیکرانتشارات چهارم۱۳۸۷
progress in applied mathematical modelingجواد ابوالفضلی اصفهانی,علیرضا تیمورتاش۱۳۸۷
سنتز، خواص مکانیکی و کاربردهای نانولوله های کربنیانوشیروان فرشیدیان فر۱۳۸۷
تهویه مطبوع مدرن با نگرشی در طراحی مبدلهای صفحه ایانوشیروان فرشیدیان فرانتشارات استاد۱۳۸۷
مکانیک سیالات مهندسیمحمد مقیمانجهاد دانشگاهی مشهد۱۳۸۷
سینماتیک و دینامیک ماشینمحمود شریعتینما۱۳۸۷
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPMمحمدرضا مه پیکرانتشارات چهارم۱۳۸۸
انتقال قدرت پیشرفته (گیربکس های اتومات)فرهاد کلاهانانتشارات فرهیختگان علوی۱۳۸۸
ماشین های جریان سیالی (Fluid Flow Machines)اصغر برادران رحیمیدانشگاه تبریز۱۳۸۸
ارتعاشات مکانیکی (جلد اول)انوشیروان فرشیدیان فر۱۳۸۸
جریان سیال لزجعلیرضا تیمورتاشنما:جهان فردا۱۳۸۸
ارتعاشات مکانیکی (جلد دوم)انوشیروان فرشیدیان فر۱۳۸۸
مبانی علوم حرارت-سیالاتسیدمحمدرضا مدرس رضوی۱۳۸۹
Natural Gasمحمد مقیمانSciyo۱۳۸۹
طراحی فنرهای مکانیکی براساس استاندارد BS ENمحمود شریعتیانتشارات ماندانا۱۳۸۹
فیزیکجواد ابوالفضلی اصفهانی۱۳۸۹
خودآموز فلسفهبهروز حسنیفرهنگ نشر نو۱۳۸۹
مقدمه ای بر مکانیک محیط پیوستهحمید اختراعی طوسیانتشارات نما۱۳۸۹
نانو مکانیک و نانو موادمحمود شریعتی۱۳۹۰
نقشه کشی صنعتی 1 و رسم فنیهاشم شاهوار۱۳۹۰
کاربرد SIMULINK در مهندسیانوشیروان فرشیدیان فرانتشارات کیان رایانه سبز۱۳۹۱
water condensation: processes, modeling, and controlجواد ابوالفضلی اصفهانیNova۱۳۹۱
مبدلهای حرارتی صفحه ای، طراحی، کاربرد و عملکردانوشیروان فرشیدیان فرانتشارات نما۱۳۹۲
Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidicsاحسان روحی گل خطمیSpringer۱۳۹۳
Heat Transfer Enhancement with Nanofluidsعلی کیانی فرCRC PRESS۱۳۹۴
مبانی دینامیک گازهااصغر برادران رحیمی۱۳۹۴
بهینه سازی انرژی با استفاده از مبدلهای حرارتی صفحه ای، واشردارانوشیروان فرشیدیان فرانتشارات خانه پژوهش۱۳۹۴
تحلیل مسائل مکانیک شکست و خستگی توسط نرم افزار FRANC2D/Lمحمود شریعتیدانشگاه صنعتی شاهرود۱۳۹۴
خود آموز فلسفهبهروز حسنینشر نو۱۳۹۵
مقاومت مصالح (جلد اول)محمود شریعتی,محمد جواد مغربیدانشگاه صنعتی شاهرود۱۳۹۵
Modeling and Simulation in Engineering Sciencesعلی کیانی فرInTech۱۳۹۵
انتقال گرمای همرفتحمید نیازمندانتشارات خط اول۱۳۹۵
تئوری اصول و تحلیل در موتورهای احتراق داخلیمحمد حاتمیدانشگاه حکیم سبزواری۱۳۹۶
ارتعاشات سیستم های پیوستهحمید معین فرد۱۳۹۶
Differential Transformation Method for Mechanical Engineering Problemsمحمد حاتمیElsevier۱۳۹۶
wheighted Residual Methodsمحمد حاتمیElsevier۱۳۹۷
طراحی مبدلهای حرارتی صفحه ای، پیشرفتهانوشیروان فرشیدیان فرانتشارات پرتونگار طوس۱۳۹۷
مکانیک سیالات مهندسیمحمد حاتمیدانشگاه حکیم سبزواری۱۳۹۷
Phase Change Materialsمحمد پسندیده فردCentral West Publishing, Australia۱۳۹۷
بهشت ارتعاشاتانوشیروان فرشیدیان فرپرتونگار توس۱۳۹۸
دینامیک گازهااحسان روحی گل خطمی۱۳۹۸
Modeling composites in biomedical engineeringمحمد حاتمیElsevier۱۳۹۸
Nanofluids: Mathematical, Numerical and Experimental Analysisمحمد حاتمیٍElsevier۱۳۹۸
Application of Nanoparticle Suspension in Enhanced Oil Recoveryمحمد حاتمیTaylor&Francis۱۳۹۸
مقاومت مصالح (جلد دوم)محمود شریعتی,محمد جواد مغربی۱۳۹۸
ریاضیات مهندسی، از مقدماتی تا پیشرفتهمحمد حاتمیدانشگاه اسفراین۱۳۹۹
ابزارشناسی و ماشینکاری پیشرفتهصادق الهامی جوشقانانتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر۱۳۹۹
مکانیک سیالات در ابعاد میکرو و نانواحسان روحی گل خطمی۱۳۹۹
CFD simulation of nanofluids flow dynamics including mass transferمحمد حاتمیٍElsevier۱۴۰۰
Mass transfer modeling in nanofluids: numerical approaches and challengeمحمد حاتمیElsevier۱۴۰۰
دینامیک گاز رقیق شده و روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلواحسان روحی گل خطمی۱۴۰۰
Advances in Nanofluid Heat Transfer - chapter 9حمید نیازمندElsevier۱۴۰۱
ترمودینامیک پیشرفتۀ مهندسی؛ انتروپی اگزرژیمحسن قاضی خانی۱۴۰۱
جهان لیزر در صنعتانوشیروان فرشیدیان فر,محمدحسین فرشیدیان فرگل واژه توس۱۴۰۱
Encyclopedia of Smart Materialsجواد ابوالفضلی اصفهانیElsevier۱۴۰۱