عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
تحلیل جریان سیال هیدروژن-هوا در میکروکانالجریان سیال - هیدروژن-هوا - میکروکانالسیدابوذر فنائی,جواد ابوالفضلی اصفهانیکاربردی-
بررسی قانون دوم ترمودینامیک بر روی صفحات گسترش یافته در حضور جریان لغزشی در نانوسیالنانوسیال، جریان لغزشی، صفحات گسترش یافته، قانون دوم ترمودینامیکفواد نظری,محمد حسین ابوالبشری,محمد مهدی رشیدی,نوید فریدونی مهربنیادی-
ارزیابی شرط مرزی لغزش سرعت پرش دما در تحلیل جریانهای رقیق شده مافوق صوتشرط مرزی مرتبه دوم، جریان رقیق شده، روش دینامیک سیالات محاسباتی، جریان سرعت بالااحسان روحی گل خطمی,سیدعلی روح القدسبنیادی-
بررسی تولید انتروپی در جریان ناپایای نانوسیال بر روی صفحات گسترش یافته با استفاده از روشهای عددیتولید انتروپی، جریان ناپایا، صفحات گسترش یافته، روشهای عددیمحمد مهدی رشیدی,فواد نظری,محمد حسین ابوالبشری,نوید فریدونی مهربنیادی-
تعیین ضرایب میرایی لایه فشرده سیال در میکروآینه های دو محورهمیرایی لایه فشرده سیال، میکروآینه دو محوره،حل تحلیلیحمید معین فردکاربردی-
کنترل زاویه میکروآینه های با تحریک الکترواستاتیک با استفاده از کنترلرهای فازی ورای نقطه ناپایداری آنمیکروآینه، تحریک الکترواستاتیک، کنترل فازی، ناپایداری کششیحمید معین فردکاربردی-
عملکرد پره های توربین بادی افق محور در شرایط کاری گذراتوربین بادی افق-محور, نا پایداری آئرودینامیکی, طراحی پرهجواد ابوالفضلی اصفهانی,حمیدرضا کرباسیان, کاربردی-
هزینه های ناشی از تولید انتروپی در فضای بین دو لوله با استفاده از نانوسیالات ومدلهای ترموفیزیکی مختلفنانوسیالات-هزینه-تولیدانتروپی-مدلهای ترموفیزیکیعلی کیانی فر,امید ماهیان,Ahmet Sahin,Somchai Wongwises,Ahmet Waqar Khanتوسعه ای-
تحلیل عمومی دبی جرمی در میکرو نانو کانالهادبی جرمی- میکرو نانو کانالها-جریان رقیق شدهاحسان روحی گل خطمی,مجتبی بلاج,حسن اخلاقی,Kokou Dadzieبنیادی-
تحلیل سرعت لغزشی در یک ریزمجرا به شیوه شبکه بولتزمنریزمجرا، شبکه بولتزمن، سرعت لغزشیجواد ابوالفضلی اصفهانی,علی نوروزیبنیادی-کاربردی-
بررسی سه بعدی جریان سکون گذرا و انتقال حرارت بر روی یک صفحه تخت شتاب دارسه بعدی- جریان سکون- انتقال حرارت- صفحه تخت شتا ب داراصغر برادران رحیمی,حمید رضا مزینی سیوکی,علی شکرگزارعباسیکاربردی-توسعه ای-
تحلیل غیر خطی و انتشار موج در صفحات ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند در برابر بار ضربه ی ناشی از انفجار مبتنی بر تئوری الاستیسیته ی سه بعدیانتشار موج، صفحات ضخیم، مواد هدفمند،بار ضربه ی، تئوری الاستیسیته ی سه بعدیمهران کدخدایان,حسن ظفرمندبنیادی-کاربردی-
حل تحلیلی پدیده ی انتقال طی خشک کردن به شیوه ی همرفت با متغیر در نظر گرفتن نفوذ رطوبتخشک کردن به شیوه ی همرفت، حل تحلیلی، انتقال حرارت و جرم، خواص متغیرجواد ابوالفضلی اصفهانی, ,وحید حسینیکاربردی-
بررسی ازمایشگاهی ساختارهای پایدار و ناپایدار در پرش های هیدرولیکی غیردایرویپرش هیدرولیکی ناپایدار- پرش چرخشی- پرش چندضلعی- دستگاه ازمایش- جت عمودی سیالعلیرضا تیمورتاش,محسن مخلصیکاربردی-
بررسی جریان سکون و انتقال حرارت یک سیال قابل تراکم بر روی یک صفحه تخت شتاب دارجریان سکون-انتقال حرارت- سه بعدی- قابل تراکماصغر برادران رحیمی,حمید رضا مزینی سیوکیکاربردی-توسعه ای-
جریان ناپایدار بین دو صفحه موازی با سرعت تابع زمانجریان بین دو صفحه موازی- حل تحلیلی-شرایط مرزی متغیراصغر برادران رحیمی,مسعود سلامت بیلندیکاربردی-توسعه ای-
آنالیزسینماتیک و دینامیک ربات استوارت-گوف 6-UPS با استفاده از کار مجازیآنالیز دینامیک، کار مجازی، استراژدی هیبرید، ماتریکس جیکو بینعلیرضا اکبرزاده توتونچی,هادی کلانی,امیر رضائی,جواد انفرادیکاربردی-
بهبود دقت حل عددی جریان رقیق شده با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلوروش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو- جریان رقیق شده- بهبود دقت- زیر شبکه تطبیقی ناپایااحسان روحی گل خطمی,حمید نیازمند,علی امیری جاغرق,حسن نامی, بنیادی-
جریان سکون مایل سه بعدی بر روی یک صفحه تخت با مکش و دمشجریان سکون مایل- سه بعدی- صفحه تخت - مکش و دمشاصغر برادران رحیمی,محمدهادی حدّاد سبزوارکاربردی-
اثرات غیرنیوتونی بر انباشت ذرات چربی در دیواره چند لایه سرخرگ درحالت گرفتکی و بدون گرفتگیدیواره چند لایه، ذرات ال دی ال، سیال غیرنیوتونی، پلاکهای آتروسکلروسیس، شدت گرفتگیحمید نیازمند,امین دیرانلو,یاسر مصریکاربردی-توسعه ای-
تحلیل پدیده کاویتاسیون حول دیسککاویتاتور دیسکی، کاویتاسیون، اپن فماحسان روحی گل خطمی,محمدرضا پندار,امین رحیمیبنیادی-