گروه مهندسی مکانیک با سابقه‌ترین گروه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد است که فعالیت خود را از سال 1358 و با تصدی دکتر محمدرضا مدرس رضوی آغاز نموده است.

مدیران گروه مهندسی مکانیک از ابتدا تا کنون
1  ModaresRazavi  دكتر محمدرضا مدرس رضوي 1358
2  YekKalamKashani Masood مهندس مسعود يك كلام كاشاني 1358 تا 1361
3  AhmadZohoor دكتر احمد ظهور سعادت 1361 تا 1364
4  HaerianArdakani Ali دكتر علي حائريان اردكاني 1364 تا 1365
5  AhmadZohoor دكتر احمد ظهور سعادت 1365 تا 1366
6  MR YousefSani مهندس سيد محمد رضا يوسف ثاني 1366 تا 1369
7  NoeiBaghban Hossein  دكتر حسين نوعي باغبان  1369 تا 1369
8 moghiman  دكتر محمد مقيمان  1369 تا 1375
9 niazmand  دكتر حميد نيازمند  1375 تا 1375
10 دکتر مجید معاونیان  دكتر مجيد معاونيان  1375 تا 1377
11 jrezaeep  دكتر جليل رضائي پژند  1377 تا 1380
12 moghiman  دكتر محمد مقيمان  1380 تا 1383
13 abolbash  دكتر محمد حسين ابوالبشري  1383 تا 1384
14 kadkhoda  دكتر مهران كدخدايان  1384 تا 1388
15 دکتر محمود پسندیده فرد  دكتر محمود پسنديده فرد  1388 تا 1389
16 niazmand  دكتر حميد نيازمند  1389 تا 1392
17 mtahani  دکتر مسعود طهانی  1392 تا 1396
18 mshariati44  دکتر محمود شریعتی  1396 تا 1401
19 hmoeenfard  دکتر حمید معین فرد  1401 تا کنون