به استحضار دانشجویان عزیز دوره های تحصيلات تكميلي می رساند که از ابتداي مهرماه سال 1402، حضور این عزیزان در سخنراني هاي علمي به شرح زير الزامي است؛

  • دانشجويان كارشناسي ارشد: 2 بار قبل از سمينار
  • دانشجويان دكتري: 4 بار قبل از پیشنهاده