به اطلاع می رساند که امكان صدور گواهي اشتغال به تحصيل، براي كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در تمامي مقاطع تحصيلي، در سامانه سجاد وزارت علوم تحقيقات و فناوري فراهم شده است. در مواردي كه دانشجو متقاضي صدور گواهي قابل ترجمه است، گواهي دريافت شده از اين سامانه داراي باركد لازم براي ترجمه بوده و نيازي به گرفتن تاييد در بخش مربوط به تاييد مدارك سامانه سجاد نخواهد بود.

راهنماي گام به گام صدور گواهي اشتغال به تحصيل و نمونه گواهي‌هاي صادر شده از اینجا قابل دریافت است

در خصوص گواهي رتبه به استحضار مي رساند كه دريافت اين گواهي مانند سابق، از طريق ثبت درخواست دانشجو در سيستم سدف ميسر خواهد بود. همچنين صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان غير ايراني نيز كماكان از طريق ارسال درخواست دانشجو در سيستم سدف و ارجاع به اداره امور دانشجويان غير ايراني قابل اقدام مي باشد.