تلفن: 6055 3880 051

نمابر: 7185 3880 051

پست الکترونیک:

آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک