سرپرست آزمایشگاه: دکتر افشارفرد

استخراج ویژگی­ های دینامیکی یک سیستم مکانیکی با اندازه­ گیری و تحلیل پاسخ ارتعاشی آن­ را آنالیز مودال می ­نامند. آنالیز مودال تجربی روشی غیر مخرب است که می­توان از آن به منظور عیب ­یابی، صحه­گذاری نتایج مدل­سازی عددی، اصلاح ساختاری و غیره استفاده نمود. به طور معمول، آنالیز مودال تجربی با استفاده از رویکرد تک ورودی و چند خروجی انجام می ­پذیرد. در این روش تحریک سازه در تنها یک نقطه صورت گرفته و پاسخ ارتعاشی در چندین نقطه اندازه ­گیری می شود. برای انجام این کار، به تجهیزات آنالیز مودال اعم از سنسورها، سیستم­ های اکتساب داده و کامپیوتر میزبان نیاز می­ باشد. آزمایشگاه ارتعاشات و آنالیز مودال، یک آزمایشگاه تحقیقاتی است که در آن مدل­سازی تحلیلی، طراحی و توسعه سیستم­ های زیر مد نظر قرار داده می ­شود:

  • سیستم های برداشت انرژی بر اساس ارتعاش
  • سیستم های کنترل ارتعاش
  • سیستم های پزشکی

آزمایشگاه ارتعاش و تجزیه و تحلیل مودال که در دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفته است، توسط دکتر عارف افشارفرد در سال 1393 تأسیس شده است.

 

VMA FA

شکل1. نمایی از تجهیزات و آزمایش­های مختلف در آزمایشگاه ارتعاشات و آنالیز مودال (الف: تعدادی از تجهیزات آزمایشگاه؛ ب: جاذب دینامیکی-ضربه­ای ارتعاشات؛ ج: قاشق کاهنده لرزش دست؛ د: سیستم الکترومغناطیسی کاهنده ارتعاشات و استحصال­گر انرژی) 

ورود به وبسایت آزمایشگاه

 

Vibration and Modal Analysis Laboratory

 

The study of dynamic characteristics of a system by measuring and analyzing the dynamic response of structures is called modal analysis. The experimental modal analysis is a nondestructive method, which can be used for troubleshooting, correlation between finite element and experiment, structural modification, etc. Usually the experimental modal analysis is done with single-input and multiple-output (SIMO) approach. In the SIMO approach there is one excitation point, and the response is measured at several points. To do so, modal analysis systems, which are composed of sensors, data acquisition system and host computer, are needed.

Vibration and Modal Analysis (VMA) laboratory is a research laboratory in which analytical modeling, designing and developing of the following systems are considered:

  • Vibration-based energy harvesting systems
  • Vibration control systems
  • Biomedical systems

Vibration and Modal Analysis Laboratory, which is located at the Ferdowsi University of Mashhad, is founded by Dr Aref Afsharfard in 2014.

 

VMA EN

 

Figure1. View of equipment and several test setups in the Vibration and Modal Analysis laboratory (A: a number of lab equipment; B: vibro-impact dynamic vibration absorber; C: hand tremor suppression spoon; and D: electromagnetic vibration absorber and energy harvester)

 

Visit the VMA lab website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل1. نمایی از تجهیزات و آزمایش­های مختلف در آزمایشگاه ارتعاشات و آنالیز مودال (الف: تعدادی از تجهیزات آزمایشگاه؛ ب: جاذب دینامیکی-ضربه­ای ارتعاشات؛ ج: قاشق کاهنده لرزش دست؛ د: سیستم الکترومغناطیسی کاهنده ارتعاشات و استحصال­گر انرژی)