سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمد باقر آیانی

تلفن تماس: 38805003-051

این آزمایشگاه در راهروی A طبقه همکف دانشکدۀ مهندسی واقع شده است. هدف اصلی این آزمایشگاه، آشنایی دانشجویان رشتۀ مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی با مفاهیم ارائه شده در دروس انتقال‌حرارت می‏باشد. لیست آزمایش‏های قابل بررسی در این آزمایشگاه عبارت است از:

آزمایش جابجایی آزاد

آزمایش جابجایی اجباری

آزمایش هدایت حرارتی در سیالات

آزمایش هدایت حرارتی در جامدات

آزمایش تشعشع حرارتی (تعیین ضریب صدور)

آزمایش تشعشع حرارتی (بررسی فاکتور شکل)

آزمایش مبدل حرارتی

*** دستور کار آزمايشگاه انتقال حرارت

 

enteghal1

دستگاه آزمایش هدایت حرارتی جامدات

 

enteghal2 

دستگاه آزمایش تشعشع حرارتی (تعیین ضریب صدور) و آزمایش جابجایی آزاد