• محسن حقگو – کارشناس آزمایشگاه دینامیک و ترمودینامیک
  • حمزه خیامی – کارشناس کارگاه اتومکانیک
  • هاشم شاهوار – مسئول کارگاه‏های گروه مکانیک
  • مهدی صاحب – کارشناس کارگاه جوشکاری
  • فاطمه هوشمند – مسئول دفتر گروه مکانیک
  • محمد شادمهری – تکنسین کارگاه ماشین ابزار
  • محمد زرقی– کارشناس کارگاه جوشکاری
  • مهدی صالحی فر – کارشناس قراردادی کارگاه  ماشین ابزار
  • علی سعیدی مقدم  کارشناس قراردادی کارگاه  ماشین ابزار