سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر قاضی‏خانی
کارشناس آزمایشگاه: آقای حق‏گو
تلفن تماس: 8806092-0511

این آزمایشگاه در فضای بیرونی دانشکدۀ مهندسی واقع شده است. هدف اصلی این آزمایشگاه، آشنایی دانشجویان رشتۀ مهندسی مکانیک با مفاهیم ارائه شده در دروس ترمودینامیک 1 و 2 می‏باشد. لیست آزمایش‏های قابل بررسی در این آزمایشگاه عبارتند از:

  • آزمایش ماشین بخار
  • آزمایش کمپرسور یک مرحله‏ای
  • آزمایش کمپرسور چند مرحله‏ای
  • آزمایش سیکل تبرید تراکمی
  • آزمایش سیکل تبرید جذبی
  • آزمایش تهویه مطبوع


دستگاه‏ آزمایش تهویه مطبوعدستگاه‏ آزمایش کمپرسوردستگاه آزمایش سیکل تبرید