نام رشته

گرايشهاي موجود

مهندسي مکانيک

طراحی کاربردی

ساخت و توليد

تبديل انرژي

مکاترونیک

مهندسي هوافضا

سازه هاي هوايي

آيروديناميک

جلوبرندگي