شماره

کد درس

عنوان درس

واحد

نام استاد

سرفصل ها (.pdf)

1

23132016

آزمایشگاه انتقال حرارت -1

1

مجتبی مامؤریان 

 

2

23132016

آزمایشگاه انتقال حرارت -1

1

محمدباقر آیانی 

دستورالعمل گزارش 

3

23132016

آزمایشگاه انتقال حرارت -1

1

4

23131126

آزمایشگاه ترمودینامیک -2

1

محسن قاضی خانی 

 

5

23131126

آزمایشگاه ترمودینامیک -2

1

6

23131239

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

1

عارف افشارفرد 

 

7

23131239

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

1

ریحانه اکبری 

 

8

23131239

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

1

9

23131057

آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

1

محمدرضا میری 

 

10

23131057

آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

1

11

23131251

آزمایشگاه مقاومت مصالح -2

1

ریحانه اکبری 

 

12

23131251

آزمایشگاه مقاومت مصالح -2

1

عارف افشارفرد 

 

13

23131251

آزمایشگاه مقاومت مصالح -2

1

عبدالرحمان جامی الاحمدی 

 

14

23131251

آزمایشگاه مقاومت مصالح -2

1

15

23131159

آزمایشگاه مکانیک سیالات -2

1

علیرضا تیمورتاش 

 

16

23131159

آزمایشگاه مکانیک سیالات -2

1

علی کیانی فر 

 

17

23131159

آزمایشگاه مکانیک سیالات -2

1

18

23131217

ارتعاشات

3

انوشیروان فرشیدیان فر 

 

19

23131217

ارتعاشات

3

حمید معین فرد 

 

20

23131068

استاتیک

3

مسعود طهانی 

 

21

23131068

استاتیک

3

حمید اختراعی طوسی 

 

22

23131068

استاتیک

3

حمید معین فرد 

 

23

23131193

انتقال حرارت -1

3

محمدباقر آیانی 

 

24

23131193

انتقال حرارت -1

3

محمد پسندیده فرد 

 

25

23131193

انتقال حرارت -1

3

جواد ابوالفضلی اصفهانی 

 

26

23132265

انتقال حرارت -2

3

جواد ابوالفضلی اصفهانی 

 

27

23132265

انتقال حرارت -2

3

محمدباقر آیانی 

 

28

23131228

اندازه گیری و سیستمهای کنترل

2

علی اکبر اکبری 

 

29

23131228

اندازه گیری و سیستمهای کنترل

2

عبدالرحمان جامی الاحمدی 

 

30

23131228

اندازه گیری و سیستمهای کنترل

2

31

23133133

انرژیهای نو

3

علی کیانی فر 

 

32

23132049

برنامه سازی کامپیوتر

3

33

23133020

بهینه سازی در طراحی سازه ها

3

محمد حسین ابوالبشری 

 دریافت فایل

34

23133019

پروژه تخصصی

3

35

23132254

تاسیسات بهداشتی

2

36

23131104

ترمودینامیک -1

3

مجتبی مامؤریان 

 

37

23131104

ترمودینامیک -1

3

حمید نیازمند 

 

38

23131104

ترمودینامیک -1

3

حسین عجم 

 

39

23131104

ترمودینامیک -1

3

محمد پسندیده فرد 

 

40

23131115

ترمودینامیک -2

3

حسین عجم 

 

41

23131115

ترمودینامیک -2

3

حمید نیازمند 

 

42

23131115

ترمودینامیک -2

3

محمد پسندیده فرد 

 

43

23132094

توربوماشین

3

علیرضا تیمورتاش 

 

44

23132094

توربوماشین

3

اصغر برادران رحیمی 

 

45

23132130

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع -1

3

محمد مقیمان 

 

46

23133097

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع -2

2

محمد مقیمان 

 

47

23131079

دینامیک

4

علیرضا اکبرزاده توتونچی 

 

48

23131079

دینامیک

4

خلیل فرهنگ دوست 

 

49

23131079

دینامیک

4

50

23132152

دینامیک گازها

3

دکتر مه پیکر و دکتر روحی گل خطمی 

دریافت فایل 

51

23131206

دینامیک ماشین

3

عبدالرحمان جامی الاحمدی 

 

52

23131206

دینامیک ماشین

3

بهنام معتکف ایمانی 

 

53

23131206

دینامیک ماشین

3

علی اکبر اکبری 

 

54

23133213

رباتیک وآزمایشگاه

3

علیرضا اکبرزاده توتونچی 

 

55

23133086

روشهای تولید و کارگاه

3

فرهاد کلاهان 

 

56

23133086

روشهای تولید و کارگاه

3

بهنام معتکف ایمانی 

 

57

23133086

روشهای تولید و کارگاه

3

عبدالرحمان جامی الاحمدی 

 

58

23132185

روشهای طراحی مهندسی

2

مجید معاونیان 

 

59

23131013

ریاضی مهندسی

3

اصغر برادران رحیمی 

 

60

23131013

ریاضی مهندسی

3

محمدباقر آیانی 

 

61

23131013

ریاضی مهندسی

3

حسین عجم 

 

62

23132027

زبان تخصصی

2

مجید معاونیان 

 

63

23132027

زبان تخصصی

2

علی کیانی فر 

 

64

23132027

زبان تخصصی

2

اصغر برادران رحیمی 

 

65

23132027

زبان تخصصی

2

فرهاد کلاهان 

 

66

23132083

سوخت احتراق

2

محمد مقیمان 

 

67

23132083

سوخت احتراق

2

سیدمحمدرضا مدرس رضوی 

 

68

23132129

سیستمهای انتقال آب

3

محسن کهرم 

 

69

23132221

شناخت فلزات صنعتی

2

فرهاد کلاهان 

 

70

23131160

طراحی اجزاء -1

3

خلیل فرهنگ دوست 

 

71

23131160

طراحی اجزاء -1

3

جلیل رضائی پژند 

 

72

23131160

طراحی اجزاء -1

3

عبدالرحمان جامی الاحمدی 

 

73

23131160

طراحی اجزاء -1

3

محمود شریعتی 

 

74

23131171

طراحی اجزاء -2

3

محمود شریعتی 

 

75

23131171

طراحی اجزاء -2

3

خلیل فرهنگ دوست 

 

76

23131171

طراحی اجزاء -2

3

سعید حدیدی مود 

 

77

23133166

طراحی بدنه وشاسی خودرو

3

78

23132141

طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه

3

علیرضا تیمورتاش 

 

79

23132209

طراحی ماشین به کمک کامپیوتر

3

بهنام معتکف ایمانی 

 

80

23132196

طراحی ماشینهای ابزار و تولید

3

مجید معاونیان 

 

81

23132118

طراحی مبدلهای حرارتی

3

محسن کهرم 

 

82

23132163

طراحی مکانیزمها

3

عبدالرحمان جامی الاحمدی 

 

83

23131091

علم مواد

3

حمید اختراعی طوسی 

 

84

23131091

علم مواد

3

فرهاد کلاهان 

 

85

23163102

کارآموزی

1

86

23133031

کارآموزی -1

2

87

23133042

کارگاه اتومکانیک

1

محمدرضا صامعی

 

88

23133042

کارگاه اتومکانیک

1

89

23133053

کارگاه جوشکاری

1

هاشم شاهوار 

 

90

23133053

کارگاه جوشکاری

1

محمد حاجبی 

 

91

23133053

کارگاه جوشکاری

1

محمد راشدی 

 

92

23133053

کارگاه جوشکاری

1

93

23133064

کارگاه ماشین ابزار

1

هاشم شاهوار 

 

94

23133064

کارگاه ماشین ابزار

1

محمدرضا طهانی 

 

95

23133064

کارگاه ماشین ابزار

1

محمد راشدی 

 

96

23133064

کارگاه ماشین ابزار

1

97

23131240

کنترل اتوماتیک

3

حمید معین فرد 

 

98

23131240

کنترل اتوماتیک

3

مجید معاونیان 

 

99

23131240

کنترل اتوماتیک

3

علی اکبر اکبری 

 

100

23133122

مبانی آئرو دینامیک

3

احسان روحی گل خطمی 

 

101

23131035

مبانی مهندسی برق -1

3

102

23131035

مبانی مهندسی برق -1

3

مهرداد شکوه صارمی 

 

103

23131035

مبانی مهندسی برق -1

3

عباس ابراهیمی مقدم 

 

104

23131035

مبانی مهندسی برق -1

3

مجید شرکاء 

 

105

23131046

مبانی مهندسی برق -2

3

حسین ابوترابی زارچی 

 

106

23131046

مبانی مهندسی برق -2

3

مجید شرکاء 

 

107

23131046

مبانی مهندسی برق -2

3

محمد منفرد 

 

108

23131080

مقاومت مصالح -1

3

محمود شریعتی 

 

109

23131080

مقاومت مصالح -1

3

محمد حسین ابوالبشری 

 

110

23131080

مقاومت مصالح -1

3

جلیل رضائی پژند 

 

111

23131080

مقاومت مصالح -1

3

بهروز حسنی 

 

112

23131080

مقاومت مصالح -1

3

محمد جواد مغربی 

 

113

23131182

مقاومت مصالح -2

2

محمد جواد مغربی 

 

114

23131182

مقاومت مصالح -2

2

مسعود طهانی 

 

115

23131182

مقاومت مصالح -2

2

حمید اختراعی طوسی 

 

116

23131182

مقاومت مصالح -2

2

محمود شریعتی 

 

117

23131182

مقاومت مصالح -2

2

بهروز حسنی 

 

118

23132038

مقاومت مصالح -3

3

مهران کدخدایان 

 

119

23132038

مقاومت مصالح -3

3

انوشیروان فرشیدیان فر 

 

120

23133202

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

3

جواد ابوالفضلی اصفهانی 

 

121

23133202

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

3

122

23133202

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

3

محمد جواد مغربی 

 

123

23133188

مقدمه ای براجزاء محدود

3

بهروز حسنی 

 

124

23131137

مکانیک سیالات -1

3

محمد جواد مغربی 

 

125

23131137

مکانیک سیالات -1

3

محمدحسن جوارشکیان 

 

126

23131137

مکانیک سیالات -1

3

علیرضا تیمورتاش 

 

127

23131137

مکانیک سیالات -1

3

محمود پسندیده فرد 

 

128

23131148

مکانیک سیالات -2

3

محمدحسن جوارشکیان 

 

129

23131148

مکانیک سیالات -2

3

علیرضا تیمورتاش 

 

130

23131148

مکانیک سیالات -2

3

محمود پسندیده فرد 

 

131

23132210

مکانیک مواد مرکب

3

جلیل رضائی پژند 

 

132

23132107

موتورهای احتراق داخلی

3

محسن قاضی خانی 

 

133

23131024

نقشه کشی صنعتی -1

2

هاشم شاهوار 

 

134

23131024

نقشه کشی صنعتی -1

2

محمد حاجبی 

 

135

23131024

نقشه کشی صنعتی -1

2

عارف افشارفرد 

 

136

23131024

نقشه کشی صنعتی -1

2

137

23133075

نقشه کشی صنعتی -2

2

محمدرضا طهانی 

 

138

23133075

نقشه کشی صنعتی -2

2

محمد راشدی 

 

139

23133075

نقشه کشی صنعتی -2

2

هاشم شاهوار 

 

140

23133075

نقشه کشی صنعتی -2

2

محمد بکائیان 

 

141

23133075

نقشه کشی صنعتی -2

2

142

23132061

نیروگاه حرارتی

3

مجتبی مامؤریان 

 

143

23132174

یاتاقان و روغنکاری

2

مهران کدخدایان 

 

دکتر مه پیکر و دکتر روحی گل خطمی