شماره

کد درس

عنوان درس

واحد

نام استاد

سرفصل ها (.pdf)

1

33133710

آکوستیک کنترل نویز

3

انوشیروان فرشیدیان فر 

 

2

33133709

آمار کاربردی دز مهندسی مکانیک

3

علیرضا اکبرزاده توتونچی 

 

3

33133618

آئروترمودینامیک موتورهای موشک

3

محمدحسن جوارشکیان 

 

4

33133550

آئرودینامیک مادون صوت

3

محمود پسندیده فرد 

 

5

33133549

آئرودینامیک مافوق صوت

3

احسان روحی گل خطمی 

 

6

33132171

آئرودینامیک ورودی

3

 

7

33132024

اتوماسیون در تولید

3

علی اکبر اکبری 

 

8

33133458

ارتعاشات اتفاقی

3

حمید معین فرد 

 

9

63133175

ارتعاشات پیشرفته

3

انوشیروان فرشیدیان فر 

 

10

33133469

ارتعاشات پیشرفته - ارتعاشات غیر خطی

3

انوشیروان فرشیدیان فر 

 

11

33133527

اصول جلوبرنده های پیشرفته

3

احسان روحی گل خطمی 

 

12

33133210

الاستیسیته

3

بهروز حسنی 

 

13

33133130

انتقال حرارت - جابجائی

3

محمدباقر آیانی 

 

14

33133130

انتقال حرارت - جابجائی

3

جواد ابوالفضلی اصفهانی 

 

15

33133130

انتقال حرارت - جابجائی

3

حمید نیازمند 

 

16

33133129

انتقال حرارت - هدایت

3

محمد پسندیده فرد 

 

17

33133129

انتقال حرارت - هدایت

3

جواد ابوالفضلی اصفهانی 

 

18

33133185

انرژی

3

علی کیانی فر 

 

19

33133470

ائروالاستیسیته

3

 

20

33133436

برنامه ریزی وکنترل تولید وکیفیت

3

حمیده رضوی 

 

21

33133630

بهینه سازی جریان اگزرژی

3

جواد ابوالفضلی اصفهانی 

 

22

33133594

پایداری سازه های هوایی

3

جلیل رضائی پژند 

 

23

33133050

پروژه و رساله

6

 

24

33133221

پلاستیسیته

3

عبدالرحمان جامی الاحمدی 

 

25

33133561

تحلیل سازه های پیشرفته هوا فضائی

3

جلیل رضائی پژند 

 

26

33132091

ترمودینامیک آماری

3

محمدباقر آیانی 

 

27

33133118

ترمودینامیک عالی

3

محسن قاضی خانی 

 

28

33133118

ترمودینامیک عالی

3

مجتبی مامؤریان 

 

29

33133152

تـوربـولانس

3

محسن کهرم 

 

30

33133721

تئوری اغتشاشات

3

اصغر برادران رحیمی 

 

31

33133196

تئوری صفحه ها و پوسته ها

3

مهران کدخدایان 

 

32

33133481

تئوری لایه های مرزی

3

محسن کهرم 

 

33

33133027

جریان دو فاز

3

محمدرضا مه پیکر 

دریافت فایل 

34

63133028

حل تشابه

3

جواد ابوالفضلی اصفهانی 

 

35

33133243

خزش،خستگی و شکست

3

خلیل فرهنگ دوست 

 

36

33133243

خزش،خستگی و شکست

3

حمید اختراعی طوسی 

 

37

63133186

دینامیک پیشرفته

3

مسعود طهانی 

 

38

33133663

دینامیک سازه ها

3

بهروز حسنی 

 

39

33133163

دینامیک گازها

3

محمدرضا مه پیکر 

 

40

63133095

دینامیک گازها- پیشرفته -2

3

احسان روحی گل خطمی 

 

41

33133743

دینامیک گازهای پیشرفته

3

محمدرضا مه پیکر 

دریافت فایل 

42

33131065

رباتیک - سینماتیک و دینامیک

3

علیرضا اکبرزاده توتونچی 

 

43

33133345

رفتار مکانیکی مواد

3

حمید اختراعی طوسی 

 

44

33133345

رفتار مکانیکی مواد

3

سعید حدیدی مود 

 

45

33133696

روش اجزا محدود -2

3

بهروز حسنی 

 

46

33133209

روش اجزاء محدود

3

محمد حسین ابوالبشری 

دریافت فایل 

47

33133209

روش اجزاء محدود

3

جلیل رضائی پژند 

 

48

33132159

روشهای اندازه گیری پیشرفته

3

مجتبی مامؤریان 

 

49

33133356

روشهای انرژی

3

مسعود طهانی 

 

50

63131011

روشهای تقریبی درانتقال حرارت

3

اصغر برادران رحیمی 

 

51

63133142

روشهای محاسباتی در دینامیک سیالات -1

3

محمدحسن جوارشکیان 

 

52

63133153

روشهای محاسباتی در دینامیک سیالات -2

3

حمید نیازمند 

 

53

63133153

روشهای محاسباتی در دینامیک سیالات -2

3

محمدحسن جوارشکیان 

 

54

33131021

ریاضیات پیشرفته -1

3

اصغر برادران رحیمی 

 

55

33131021

ریاضیات پیشرفته -1

3

خلیل فرهنگ دوست 

 

56

33131021

ریاضیات پیشرفته -1

3

حسین عجم 

 

57

33131021

ریاضیات پیشرفته -1

3

محمدباقر آیانی 

 

58

33133083

سمینار

2

 

59

33133107

سوخت و احتراق -2

3

محمد مقیمان 

 

60

33133505

سوخت واحتراق پیشرفته

3

محمد مقیمان 

 

61

33132104

سیستم های تولید صنعتی

3

فرهاد کلاهان 

 

62

33132057

سیستم های کنترل آنالوگ

3

علی اکبر اکبری 

 

63

33132115

شکل دهی فلزات

3

مهران کدخدایان 

 

64

33133038

طراحی بکمک کامپیوترپیشرفته

3

بهنام معتکف ایمانی 

 

65

63133197

طراحی بهینه

3

محمد حسین ابوالبشری 

 

66

33133414

طراحی بهینه قطعات مکانیکی

3

محمد حسین ابوالبشری 

دریافت فایل 

67

63131102

طراحی توربو ماشین (محوری)

3

علیرضا تیمورتاش 

 

68

33133265

طراحی ماشین ابزار -2

3

بهنام معتکف ایمانی 

 

69

33133390

قابلیت اطمینان در ساخت وتولید

3

فرهاد کلاهان 

 

70

63133084

کاربرد انرژی خورشیدی

3

علی کیانی فر 

 

71

33133049

کنترل خودکار و پیشرفته

3

مجید معاونیان 

 

72

33113085

کنترل فازی

3

حمید معین فرد 

 

73

33133141

لایه های مرزی

3

محمود پسندیده فرد 

 

74

33133141

لایه های مرزی

3

محسن کهرم 

 

75

33132035

مباحث برگزیده در انرژی

3

محمد مقیمان 

 

76

63133313

مباحث برگزیده در تبدیل انرژی

3

حسین عجم 

 

77

33133572

مباحث منتخب در انرژی

3

محمد مقیمان 

 

78

33133312

مباحث منتخب در طراحی کاربردی

3

مجید معاونیان 

 

79

33133312

مباحث منتخب در طراحی کاربردی

3

علیرضا اکبرزاده توتونچی 

 

80

33133312

مباحث منتخب در طراحی کاربردی

3

انوشیروان فرشیدیان فر 

 

81

33132137

متالورژی در تولید

3

محمد مزینانی 

 

82

33133516

محاسبات عددی پیشرفته

3

علیرضا تیمورتاش 

 

83

33133516

محاسبات عددی پیشرفته

3

عبدالرحمان جامی الاحمدی 

 

84

33133516

محاسبات عددی پیشرفته

3

محمد جواد مغربی 

 

85

33133378

مقاومت مصالح -4

3

محمود شریعتی 

 

86

33133174

مکانیک سیالات -3

3

محمود پسندیده فرد 

 

87

33133732

مکانیک سیالات درابعادمیکروونانو

3

احسان روحی گل خطمی 

 

88

33133583

مکانیک سیالات عددی 1

3

محمدحسن جوارشکیان 

 

89

33133016

مکانیک سیالات و انتقال حرارت عددی

3

حمید نیازمند 

 

90

33133016

مکانیک سیالات و انتقال حرارت عددی

3

محمدباقر آیانی 

 

91

33133016

مکانیک سیالات و انتقال حرارت عددی

3

محمدحسن جوارشکیان 

 

92

33132046

مکانیک شکست

3

خلیل فرهنگ دوست 

 

93

33132046

مکانیک شکست

3

سعید حدیدی مود 

 

94

33132160

مکانیک ضربه ای(1)

3

محمود شریعتی 

 

95

33131032

مکانیک محیط پیوسته

3

محمد حسین ابوالبشری 

 

96

33131032

مکانیک محیط پیوسته

3

علیرضا تیمورتاش 

 

97

33131032

مکانیک محیط پیوسته

3

حمید اختراعی طوسی 

 

98

33133061

مواد مرکب - کامپوزیت ها

3

مسعود طهانی 

 

99

33133094

موتور های احتراق داخلی -3

3

محسن قاضی خانی