حمید اختراعی طوسی

مرتبه علمی : استاد

تحصیلات : دکتری − دانشگاه

تخصص :

تلفن :

وبگاه شخصی :ekhteraee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :

حمید اختراعی طوسی
 

اصغر برادران رحیمی

مرتبه علمی : استاد

تحصیلات : دکتری − دانشگاه USA ,Akron

تخصص : دینامیک سیالات، انتقال حرارت، ریاضیات کاربردی

تلفن :38805018-051

وبگاه شخصی :rahimiab.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :

اصغر برادران رحیمی
 

محسن قاضی خانی

مرتبه علمی : استاد

تحصیلات : دکتری − دانشگاه

تخصص :

تلفن :

وبگاه شخصی :ghazikhani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :

محسن قاضی خانی
 

سیدمحمدرضا مدرس رضوی

مرتبه علمی : استاد

تحصیلات : دکتری − دانشگاه

تخصص :

تلفن :

وبگاه شخصی :m-razavi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :

سیدمحمدرضا مدرس رضوی
 

مجید معاونیان

مرتبه علمی : استاد

تحصیلات : دکتری − دانشگاه

تخصص :

تلفن :

وبگاه شخصی :moaven.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :

مجید معاونیان
 

محمد مقیمان

مرتبه علمی : استاد

تحصیلات : دکتری − دانشگاه UK ,Wales College Cardiff

تخصص : احتراق، مدل‌سازی فرایند‌های صنعتی، تهویه مطبوع

تلفن :38805091-051

وبگاه شخصی :moghiman.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :

محمد مقیمان
 

محسن کهرم

مرتبه علمی : استاد

تحصیلات : دکتری − دانشگاه

تخصص :

تلفن :

وبگاه شخصی :mkahrom.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :

محسن کهرم
 

رضا تنباکوچی

مرتبه علمی : دانشیار

تحصیلات : دکتری − دانشگاه

تخصص :

تلفن :

وبگاه شخصی :tanbakochi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :

رضا تنباکوچی
 

مجتبی ماموریان

مرتبه علمی : دانشیار

تحصیلات : دکتری − دانشگاه

تخصص :

تلفن :

وبگاه شخصی :mamourian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :

مجتبی ماموریان
 

عبدالرحمان جامی الاحمدی

مرتبه علمی : استادیار

تحصیلات : دکتری − دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص : شکل‌دهی(هیدروفرمینگ) منحنی‌های حد شکل دهی، تحلیل تنش، طراحی مکانیزم‌ها

تلفن :

وبگاه شخصی :jaami-a.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :

عبدالرحمان جامی الاحمدی
 

محمد سازگاران

مرتبه علمی : استادیار

تحصیلات : دکتری − دانشگاه

تخصص :

تلفن :

وبگاه شخصی :msazgaran.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :

محمد سازگاران
 

محمدرضا صامعی

مرتبه علمی : مربی

تحصیلات : دکتری − دانشگاه

تخصص :

تلفن :

وبگاه شخصی :mrsamei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :

محمدرضا صامعی
 

سید کاظم فاضلی

مرتبه علمی : مربی

تحصیلات : دکتری − دانشگاه

تخصص :

تلفن :

وبگاه شخصی :k-fazeli.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :

سید کاظم فاضلی
 

محمد بکائیان

مرتبه علمی : مربی آموزشیار

تحصیلات : دکتری − دانشگاه

تخصص :

تلفن :

وبگاه شخصی :bokaeyan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :

محمد بکائیان
 

محمد حاجبی

مرتبه علمی : مربی آموزشیار

تحصیلات : دکتری − دانشگاه

تخصص :

تلفن :

وبگاه شخصی :hadjebi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :

محمد حاجبی