انتخاب واحد نيمسال تابستان دانشجويان دانشگاه فردوسي

با سلام و احترام
به استحضار مي رساند بر اساس مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه و مطابق سنوات قبل، دانشجويان كارشناسي با داشتن شرايط ذيل مجاز به انتخاب واحد در نيمسال سوم (تابستان) سال تحصيلي 1400-1399 مي باشند.
1- تمامي دانشجويان مقطع كارشناسي مطابق آيين نامه آموزشي مجاز به انتخاب 6 واحد درسي به صورت غيرحضوري در نيمسال تابستاني مي باشند.
2- دانشجوياني كه با 8 واحد درسي دانش آموخته مي شوند مطابق مقررات مي توانند دروس باقيمانده را در نيمسال تابستان اخذ نمايند.
3- درصورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها 3 درس نظري باقيمانده داشته باشد مي تواند تا سقف 8 واحد به صورت معرفي به استاد اخذ نمايد.
4- براساس مصوبات موجود، دانشجويان كارشناسي كه در آزمون تحصيلات تكميلي شركت و پذيرفته شوند، مي توانند تا سقف 8 واحد با هر تعداد درس، دروس را به صورت معرفي به استاد اخذ نمايند و درصورت قبولي درآزمون كارشناسي ارشد يك درس باقيمانده را نيزبه صورت پيش ترم در نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400 انتخاب و حداكثر تا تاريخ 31 / 6 / 1400 فارغ التحصيل شوند.
تذكر1: لازم است از دانشجويان مشمول رديف 4 تعهد اخذ گردد كه درصورت عدم قبولي درمقطع كارشناسي ارشد واحدهاي مذكور حذف خواهد شد و دانشجو ملزم به پرداخت هزينه مربوط خواهد بود.
تذكر2: اخذ دروس معرفي به استاد توسط دانشجويان روزانه مستلزم پرداخت شهريه مطابق تعرفه دوره هاي نوبت دوم مي باشد.