اطلاعيه شماره 7 آزمون جامع دکتري: آزمون شفاهي جامع (گرايش طراحي کاربردي و سازه هوافضا)

در خصوص آزمون جامع دکتري (گرايش طراحي کاربردي و سازه هوافضا) نکات ذيل به استحضار متقاضيان گرامي مي رسد:
1. نتايج آزمون کتبي جامع آماده شده است و انشالله در دوشنبه هفته جاري به صورت خصوصي به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.
2. طبق شيوه نامه آزمون جامع ارائه شده توسط دانشگاه، شرکت همه دانشجويان در آزمون شفاهي نيز اجباري است.
3. آزمون شفاهي جامع نيز در روز دوشنبه، مورخ هفتم تيرماه 1400 ساعت نه و نيم صبح در vroom آقاي دکتر قندهاريون به آدرس vroom.um.ac.ir/aghandehariun برگزار خواهد شد. همه متقاضيان گرامي موظف هستند در اين آزمون شفاهي شرکت کنند.
4. شماره دانشجويي متقاضياني که نمره حداقلي آزمون کتبي را کسب کرده اند به شرح ارائه شده در فايل پيوست به اين لينک مي باشد.
با تشکر