درخواست معرفي متقاضيان فرصت تحقيقاتي دانشجويان دكتري 1400

با اهداي سلام،
به استحضار مي رساند با توجه به اختصاص تعداد محدود فرصت تحقيقاتي دانشجوي دكتري براي نوبت اول سال 1400 ( 11 سهميه براي كل دانشگاه)، مقرر گرديد كه تخصيص فرصت مطالعاتي صرفا به دانشجويان دكتري ورودي 97، مطابق “ شيوه نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت در داخل و خارج كشور” , و بر اساس شاخص ها و مستندات (شرط هاي لازم) ذيل توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صورت پذيرد:
1- دارا بودن نمره زبان، مندرج در سامانه طرح پژوهشي شماره 3 تا 15 تيرماه.
2- تاييد نهايي تصويب طرح پژوهشي شماره 3 تا 15 تيرماه.
3 – 1 در گروه هاي علوم تجربي، طرح هايي كه اولويت آزمايشگاهي داشته باشند و منابع تحقيقاتي آن در داخل كشور موجود نباشد به تشخيص توأم استاد راهنما/ شوراي تحصيلات تكميلي گروه/ شوراي (پژوهشي) دانشكده/ معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه.
3 – 2- در گروه هاي علوم نظري، انساني، و اجتماعي، طرح هايي كه به طور ويژه زمينه نوآورانه داشته باشند به تشخيص توأم استاد راهنما/ شوراي تحصيلات تكميلي گروه/ شوراي (پژوهشي) دانشكده/ معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه.
4- همراستا بودن با محورهاي پژوهشي اولويت دار دانشگاه به تشخيص معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه.
در اين راستا مستدعي است دستور فرماييد اسامي دانشجويان متقاضي واجد شرايط موارد فوق و منطبق بر مفاد شيوه نامه در قالب فايل پيوست (تكميل تمام موارد درخواستي ضروري است)، پس از تصويب درخواست ايشان در شوراي تحصيلات تكميلي گروه و اولويت بندي در شوراي پژوهشي دانشكده/ شوراي دانشكده به ترتيب اولويت با انضمام دلايل و مستندات مربوط، حداكثر تا 20 تيرماه سال جاري به اين مديريت ارسال گردد. همچون سنوات گذشته، معاونت پژوهشي دانشكده مسئول پاسخگويي به هر نوع شبهه يا شكايت از سوي دانشجويان مربوط خواهد بود.
بديهي است، همچون سال هاي گذشته، تشخيص هرگونه نقص يا اشتباه در مدارك در هر مرحله از فرآيند انتخاب و اعزام به فرصت تحقيقاتي، موجب حذف متقاضي خواهد شد و سهميه مربوط به تشخيص معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به فرد ديگري اعطا خواهد شد.

برای دریافت فایل پیوست اینجا را کلیک کنید.

موفق باشید