تيم مديريتي گروه مکانيک، ساخت و تولید و هوافضاي دانشگاه فردوسي مشهد

شماره

مسئوليت مربوطه

اعضاء

1

مدير گروه

دکتر محمود شریعتی

2

معاون گروه

دکتر محمدحسن جوارشکیان

3

امور مربوط به پروژه‌هاي کارشناسي

دکتر حمید اختراعي طوسي

4

امور مربوط به کارآموزي دانشجويان کارشناسي

دکتر علیرضا اکبرزاده

5

رسيدگي به امور مربوط به سايت‌هاي کامپیوتري گروه

دکتر جواد سپاهی یونسی

6

مديريت وبگاه گروه

دکتر حمید معين‌فرد

7

نماينده‌ي گروه در کتابخانه دانشگاه

دکتر احسان روحي

8

کمیته برنامه‌ريزي درسي

دکتر مسعود طهاني، دکتر مجتبی ماموريان، دکتر محمدباقر آياني، دکتر محمود شريعتي، دکتر حمید معين‌فرد

9

کمیته برنامه‌ريزي آموزشي

دکتر محمود شريعتي، دکتر مسعود طهاني، دکتر اصغر برادران رحيمي، دکتر محمدباقر آياني، دکتر جليل رضايي پژند، دکتر عارف افشارفرد، دکتر حمید معين‌فرد

10

امور مربوط به فارغ‌التحصيلي دانشجويان کارشناسي

گرايش سيالات

دکتر علیرضا تيمورتاش

گرايش جامدات

دکتر علی اکبر اکبري

11

اعضاء کمیته نياز سنجي جذب اعضاء هيأت علمي

دکتر طهاني، دکترمه‌پيکر، دکتر محمد پسنديده فرد،دکتر محمود پسنديده فرد، دکتر فرشيديانفر، دکتر نيازمند، دکتر ابوالفضلي

12

دبيران تحصيلات تکميلي

دانشگاه فردوسي

گرايش سيالات

دکتر حمید نیازمند

گرايش طراحی کاربردی

دکتر عارف افشارفرد

گرايش ساخت و توليد

دکتر علیرضا اکبرزاده توتونچی

گرايش هوا-فضا

دکتر احسان روحي

پرديس بين‌الملل دانشگاه فردوسي

گرايش سيالات

دكتر محمدباقر آياني

گرايش جامدات

دکتر حمید معين‌فرد