تاریخچه گروه

گروه مهندسی مکانیک فعالیت خود را از سال 1358 و با تصدی دکتر محمدرضا مدرس رضوی آغاز نمود.

 

مدیران گروه مكانیك از سال 1358 تا كنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال تصدی

1

دكتر محمدرضا مدرس رضوي

58

2

مهندس مسعود يك كلام كاشاني

58 تا 61

3

دكتر احمد ظهور سعادت

61 تا 64

4

دكتر علي حائريان اردكاني

64 تا 65

5

دكتر احمد ظهور سعادت

65 تا 66

6

مهندس سيد محمد رضا يوسف ثاني

66 تا 69

7

دكتر حسين نوعي باغبان

69 تا 69

8

دكتر محمد مقيمان

69 تا 75

9

دكتر حميد نيازمند

75 تا 75

10

دكتر مجيد معاونيان

75 تا 77

11

دكتر جليل رضائي پژند

77 تا 80

12

دكتر محمد مقيمان

80 تا 83

13

دكتر محمد حسين ابوالبشري

83 تا 84

14

دكتر مهران كدخدايان

84 تا 88

15

دكتر محمود پسنديده فرد

88 تا 89

16

دكتر حميد نيازمند

89 تا 92

17

دکتر مسعود طهانی

92 تا 96

18

دکتر محمود شریعتی

96 تا کنون