لیست اساتید هیات علمی بازنشسته گروه

حمید اختراعی طوسی

مرتبه علمی : استاد

تحصیلات

دکتری : دانشگاه

تخصص :

 

تلفن :

وبگاه شخصی :ekhteraee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :ekhteraee@um.ac.ir

حمید اختراعی طوسی

محسن قاضی خانی

مرتبه علمی : استاد

تحصیلات

دکتری : دانشگاه

تخصص :

 

تلفن :

وبگاه شخصی :ghazikhani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :ghazikhani@um.ac.ir

محسن قاضی خانی

سیدمحمدرضا مدرس رضوی

مرتبه علمی : استاد

تحصیلات

دکتری : دانشگاه

تخصص :

 

تلفن :

وبگاه شخصی :m-razavi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :m-razavi@um.ac.ir

سیدمحمدرضا مدرس رضوی

مجید معاونیان

مرتبه علمی : استاد

تحصیلات

دکتری : دانشگاه

تخصص :

 

تلفن :

وبگاه شخصی :moaven.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :moaven@um.ac.ir

مجید معاونیان

محسن کهرم

مرتبه علمی : استاد

تحصیلات

دکتری : دانشگاه

تخصص :

 

تلفن :

وبگاه شخصی :mkahrom.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :mkahrom@um.ac.ir

محسن کهرم

رضا تنباکوچی

مرتبه علمی : دانشیار

تحصیلات

دکتری : دانشگاه

تخصص :

 

تلفن :

وبگاه شخصی :tanbakochi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :tanbakochi@um.ac.ir

رضا تنباکوچی

مجتبی ماموریان

مرتبه علمی : دانشیار

تحصیلات

دکتری : دانشگاه

تخصص :

 

تلفن :

وبگاه شخصی :mamourian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :mamourian@um.ac.ir

مجتبی ماموریان

محمد سازگاران

مرتبه علمی : استادیار

تحصیلات

دکتری : دانشگاه

تخصص :

 

تلفن :

وبگاه شخصی :msazgaran.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :msazgaran@um.ac.ir

محمد سازگاران

محمدرضا صامعی

مرتبه علمی : مربی

تحصیلات

دکتری : دانشگاه

تخصص :

 

تلفن :

وبگاه شخصی :mrsamei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :mrsamei@um.ac.ir

محمدرضا صامعی

سید کاظم فاضلی

مرتبه علمی : مربی

تحصیلات

دکتری : دانشگاه

تخصص :

 

تلفن :

وبگاه شخصی :k-fazeli.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :k-fazeli@um.ac.ir

سید کاظم فاضلی

محمد بکائیان

مرتبه علمی : مربی آموزشیار

تحصیلات

دکتری : دانشگاه

تخصص :

 

تلفن :

وبگاه شخصی :bokaeyan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :bokaeyan@um.ac.ir

محمد بکائیان

محمد حاجبی

مرتبه علمی : مربی آموزشیار

تحصیلات

دکتری : دانشگاه

تخصص :

 

تلفن :

وبگاه شخصی :hadjebi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک :hadjebi@um.ac.ir

محمد حاجبی