نمونه ‏ای از چارت هشت ترمی گروه مهندسی مکانیک

دروس ارائه شده در این چارت تنها به عنوان نمونه ارائه شده و به هیچ عنوان نمونۀ استاندارد اخذ دروس کارشناسی نمی ‏باشد.

 

نیمسال اول

ردیف

نام درس

واحد

پیشنیاز

1-1

فیزیک -1  (پایه)

3

-

1-2

شیمی عمومی  (پایه)

3

-

1-3

ریاضی عمومی -1  (پایه)

3

-

1-4

نقشه کشی -1  (اصلی)

2

-

1-5

اندیشه اسلامی-1 ← (عمومی)

2

-

1-6

زبان خارجه عمومی ← (عمومی)

3

-

 

جمع واحدها

16

 

 

 

نیمسال دوم

ردیف

نام درس

واحد

پیشنیاز

2-1

ریاضی عمومی -2 (پایه)

3

(1-3)

2-2

فیزیک -2 (پایه)

3

(1-1)

2-3

برنامه سازی کامپیوتر (پایه)

3

(1-3)

2-4

معادلات دیفرانسیل (پایه)

3

(1-3)

2-5

آزمایشگاه فیزیک -1 (پایه)

1

(1-1)

2-6

استاتیک (اصلی)

3

(1-1) ، (1-3)

2-7

فارسی عمومی (عمومی)

3

-

 

جمع واحدها

19

 

 

نیمسال سوم

ردیف

نام درس

واحد

 

3-1

آز فیزیک -2 (پایه)

1

(2-2)

3-2

مقاومت مصالح -1 (اصلی)

3

(2-6)

3-3

مبانی برق -1 (اصلی)

3

(2-2)

3-4

دینامیک (اصلی)

4

(2-6)

3-5

ترمودینامیک -1 (اصلی)

3

(1-1) ، (2-4)

3-6

تربیت بدنی -1 (عمومی)

1

-

3-7

تاریخ اسلام (عمومی)

2

-

3-8

کارگاه جوشکاری(کارگاه)

1

-

 

جمع واحدها

18

 

 

                                             نیمسال چهارم

ردیف

نام درس

واحد

پیشنیاز

4-1

محاسبات عددی (پایه)

2

(2-3)

4-2

علم مواد (اصلی)

3

(1-2)

4-3

مکانیک سیالات -1 (اصلی)

3

(2-4) ، (3-4)

4-4

مقاومت مصالح -2 (اصلی)

2

(3-2)

4-5

ریاضی مهندسی (اصلی)

3

(2-1) ، (2-4)

4-6

اخلاق اسلامی (عمومی)

2

-

4-7

کارگاه ماشین ابزار (کارگاه)

1

-

4-8

زبان تخصصی (ت الزامی)

2

(1-6)

 

جمع واحدها

18

 

 

 

نیمسال پنجم

ردیف

نام درس

واحد

پیشنیاز

5-1

دینامیک ماشین (اصلی)

3

(3-4)

5-2

آز مقاومت مصالح (اصلی)

1

(4-4)

5-3

طراحی اجزاء -1 (اصلی)

3

(4-4) ، (3-4)

5-4

مکانیک سیالات -2 (اصلی)

3

(4-3)

5-5

ترمودینامیک -2 (اصلی)

3

(3-5) ، (4-3)

5-6

انقلاب اسلامی (عمومی)

2

-

5-7

کارگاه اتومکانیک (کارگاه)

1

-

5-8

روشهای تولید (ت الزامی)

3

(4-2) ، (4-7)

 

جمع واحدها

19

 

 
 

نیمسال ششم

ردیف

نام درس

واحد

پیشنیاز

6-1

مبانی برق -2 (اصلی)

3

(3-3)

6-2

طراحی اجزاء -2 (اصلی)

3

(5-3)

6-3

آز مکانیک سیالات (اصلی)

1

(5-4)

6-4

ارتعاشات (اصلی)

3

(3-4) ، (4-5)

6-5

انتقال حرارت -1 (اصلی)

3

(3-5) ، (5-4)

6-7

نقشه کشی -2 (ت الزامی)

2

(1-4)

6-8

(یک درس تخصصی انتخابی)

3

*

 

جمع واحدها

18

 

 

 

نیمسال هفتم

ردیف

نام درس

واحد

پیشنیاز

7-1

آز دینامیک  ارتعاشات (اصلی)

1

(5-1) ، (6-4)

7-2

کنترل اتوماتیک (اصلی)

3

(6-4)

7-3

آز مبانی برق (اصلی)

1

(6-1)

7-4

کنترل خانواده (عمومی)

2

-

7-5

پروژه تخصصی (پروژه)

3

گذراندن 105 واحد

7-6

مدیریت  (ت الزامی)

2

گذراندن 100 واحد

7-7

(یک درس تخصصی انتخابی)

3

*

 

جمع واحدها

15

 

 

نیمسال هشتم

ردیف

نام درس

واحد

پیشنیاز

8-1

آز ترمودینامیک (اصلی)

1

(5-5)

8-2

تفسیر موضوعی (عمومی)

2

-

3-6

تربیت بدنی -2 (عمومی)

1

(3-6)

8-3

اجزاء محدود(ت الزامی)

3

(4-1) ، (6-2)

8-4

(یک درس تخصصی انتخابی)

3

*

8-5

(یک درس تخصصی انتخابی)

3

*

8-6

(یک درس تخصصی انتخابی)

3

*

 

جمع واحدها

16

 

 

 

ترم تابستانی

ردیف

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

ت-1

کارآموزی-1

5/0

گذراندن 65 واحد

ت-2

کارآموزی-2

5/0

(ت-1)

 

جمع واحدها

1

 

 

پایه

عمومی

اصلی

تخصصی

کارگاه، پروژه و

کارآموزی

7 واحد

25 واحد

20 واحد

61 واحد

الزامی 12 واحد

انتخابی 15 واحد

 

* پیش‏نیاز این دروس از فایل مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس استخراج شود.